PREINSCRIPCIÓ ESO 2018/2019

 

 REALITZAR PREINSCRIPCIÓ

Horari de presentació de sol·licituds: de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16’30 a 18’15 h (dilluns, dimarts i dimecres)

 

** A les 13 h i a les 18’15 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre **

 

A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos). Les fotocòpies cal portar-les fetes

 

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció. (PREFERIBLEMENT la sol·licitud de preinscripció es farà en suport informàtic. Trobareu l’enllaç a la nostra web o a la del Departament d’Ensenyament): del 13 al 24 d’abril de 2018. L’enllaç per realitzar la preinscripció el trobareu aquí quan estigui operatiu
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

Criteri específic

 

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

 

No cal presentar cap document acreditatiu.

 

▪ Criteris generals

 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

 

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

 

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 

Barem: 40 punts

 

Documents

 

 • cap, si es tracta del mateix centre
 • si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

 

Barem

 

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 

 Documents

 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

 

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

 

Barem: 10 punts

Documents:

 

 • acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

 

Barem: 10 punts

Documents

 

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

▪ Criteris complementaris

 

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

 

Barem: 15 punts

 

Documents

 

 • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

 

Barem: 10 punts

 

Documents

 

 • informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.  El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

 

Barem: 5 punts

 

Documents

 

 • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

 

Calendari de Preinscripció i Matrícula

 

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 13 al 24 d’abril de 2018
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 25 d'abril de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018  ( comproveu puntuació i dades )
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 4 al 8 de maig de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 12 de juny de 2018

 

 • Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada a primer curs d'ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
 • Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o confirmació de la plaça assignada per alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
 • Matrícula alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

 

INFORMACIÓ GENERAL

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

 

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.


Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram