INSTITUT CAN VILUMARA

pre 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2018/2019

 L’enllaç per realitzar la preinscripció el trobareu aquí quan estigui operatiu (a partir del 29 de maig). Cliqueu a Per internet

NOVETAT  !!!    SOL·LICITUD ELECTRÒNICA. No tindreu que venir al  centre a lliurar cap documentació identificativa. Pel que fa als requisits acadèmics, no caldrà aportar certificat de nota mitjana si heu aprovat el Batxillerat o el GM a partir del curs 2016/17, si heu aprovat la prova d’accés a partir de l’any 2011 o heu tramitat homologació a Catalunya a partir del 2016. La resta de casos, si heu de presentar el certificat. (*)

 

ENLLAÇ:   a la nostra web o a la del Departament d’Ensenyament

 

Si teniu problemes per fer la sol·licitud electrònica l’haureu de fer amb suport informàtic al mateix enllaç, en aquest cas, haureu de venir al centre a presentar la documentació.

 

Horari de presentació de sol·licituds: de 9 a 13 h (de dilluns a divendres)   

 

**A les 13 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre **

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 

 • Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018

 Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018 (la documentació  es pot presentar fins a l’11 de juny de 2018, només si l’heu fet en suport informàtic )

 Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018

 Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018

 Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018

 Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202)

 Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018

 Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2018

 Llistes d'ALUMNAT ADMÈS i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018

 Termini per fer la matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018

 

            NOMÉS LES PERSONES QUE HAN EMPLENAT LA SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC :

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR    (Les fotocòpies cal portar-les fetes)

 

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció, 

 

A)      Documentació identificativa

 

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

(*) B)  Documentació acadèmica  (Per acreditar el criteri de prioritat)

 

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

 

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d’accés.

  

 - Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

 

- Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el perióde de reclamació a la llista de barem provisional.

 

- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

 

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

 

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

 

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

 

La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

 

- Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.

 

Criteris de prioritat per a l’assignació de places

 

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries ( en els nostres cicles Humanitats i ciències socials ) per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%. Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 

En un primer grup, els alumnes que acrediten haver cursat el curs de formació específic d’accés a cicles de grau superior (CAS), o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior en el següent ordre:

 

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

 

* a partir d'aquí, curs de preparació.

 

En un segon grup, els alumnes que acrediten formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.

 

I en un tercer grup, els alumnes que no acrediten cap de les formacions anteriors, en l’ordre següent:

 

        Primer. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d’una família professional afí,  segons les afinitats entre famílies professionals.

 

        Segon. Els que procedeixen d’una família professional no afí.

 

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de técnic al·legat.

 

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram