INSTITUT CAN VILUMARA

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2018/2019

Horari de presentació de sol·licituds: de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16’30 a 18’15 h (dilluns, dimarts i dimecres)

** A les 13 h i a les 18’15 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre **

 

IMPORTANT:

A partir del 14/05/2018

­     Les preinscripcions s'han de fer telemàticament i entregar al centre el resguard de la sol·licitud telemàtica impresa per duplicat juntament amb la resta de documentació necessària. (trobareu més informació en aquesta mateixa pàgina). Per fer la sol·licitud on line clica en el següent enllaç: PREINSCRIPCIÓ

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018. El 21 és festiu. (La documentació es pot presentar fins al 28 de maig)
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202)
 • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Oferta final: 29 de juny de 2018
 • Llista d’ALUMNAT ADMÈS i llista d'espera: 3 de juliol de 2018
 • Període de matricula:            Ordinària (o confirmació de plaça assignada pendents de l’avaluació setembre): del 4 a l'11 de juliol de 2018

Extraordinària (per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 5 al 7 de setembre de 2018

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR     (Les fotocòpies cal portar-les fetes)

●     Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció, prèviament enviada per Internet. L’enllaç el trobareu a la nostra web.

A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos).

●     Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identidat del país d'origen.

Si l’alumne o alumna es menor d'edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d'identificació o de filiació amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que puguin aportar.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar  només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).

Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 

Barem: 40 punts

 

Documents

 

 • cap, si es tracta del mateix centre

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

 

Barem

 

 • quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
 • quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare/a, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.                                                                                                                                           
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare/a, el tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o del seu equivalent, la renda garantida de ciutadania,  calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

Barem: 10 punts

Document

 • Acreditació de beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/a, tutor/a,  un germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inacapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Expedient acadèmic: Presentar en tots els casos

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

Document:

 • certificat acadèmic de la qualificació,
 • si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica,
 • si l’alumne/a encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament,
 • els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document

 • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Document

 • informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Document

 • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram